KLUBBEN / LOVER OG VEDTEKTER

Lover, vedtekter og retningslinjer

 


LOVER
Det vises til Norsk Rotary Årbok 2009 – 11, side 116 – 123.

VEDTEKTER FOR SANDVIKA ROTARY KLUBB
Vedtatt på klubbmøte 30.05.2012.
ARTIKKEL I – FORORD
Hensikten med disse vedtektene er å sikre at Sandvika Rotary Klubb (SRK) drives og virker i samsvar med Rotary Internationals lover og vedtekter for å fremme Rotarys mål.
Vedtektene er ment som et forenklet styringsverktøy for klubbens organer og medlemmene. Det vises forøvrig til Lover og Vedtekter i Norsk Rotary Årbok, evt. elektronisk utgave.

ARTIKKEL II – KLUBBENS NAVN
Klubbens fulle navn er SANDVIKA ROTARY KLUBB

ARTIKKEL III – KLUBBENS OMRÅDE

Den som inviteres til medlemskap skal primært ha bosted i eller yrkestilknytning til Bærum, - fortrinnsvis Sandvika og nærliggende område. Sistnevnte vil også være det naturlige område for klubbens lokale virksomhet.

ARTIKKEL IV – INTERN ORGANISASJON

Klubben ledes av et styre med 8 medlemmer. President, visepresident (som er innkommende president), past president, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer.
Rotary angir 5 Tjenesteområder (tidligere ”Avenyer”) som ”det filosofiske og praktiske rammeverk” for klubbens arbeid. Nemlig Klubbtjeneste, Yrkesrettet Tjeneste, Samfunnstjeneste, Internasjonal Tjeneste og Ungdomstjeneste. Dette gjenspeiles i opprettelse av komitéer. Se om disse under Artikkel IX.

ARTIKKEL V – DE TILLITSVALGTES PLIKTER
1. Presidenten leder styret og møtene i klubben.
2. Visepresidenten, som er innkommende president, leder møter i klubben og styret i presidentens fravær. Dette kan også ivaretas av past president.
3. Sekretærens plikter og oppgaver er nedfelt i separat instruks.
4. Kassererens plikter og oppgaver er nedfelt i separat instruks.

ARTIKKEL VI – MØTER
1. Ordinære klubbmøter holdes onsdager kl. 18.00.
2. Presidenten fastsetter styremøter og agendaer. Ekstraordinære styremøter skal innkalles med tilbørlig varsel, om minst 2 styremedlemmer ber om dette. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styret er tilstede.

ARTIKKEL VII – STYRETS BESLUTNINGER
Styrets beslutninger i klubbsaker er i følge lovverket endelige, dersom saken ikke ankes til klubben. Om mulighet for dette, se Lovens artikkel 10, pkt. 3. Presidenten avgjør hvilke styrebeslutninger som legges frem på klubbmøte. Det forutsettes at hele klubben trekkes aktivt inn i sentrale saker. - Styremøtereferat legges ut på klubbens hjemmeside.

ARTIKKEL VIII – VALG
1. Valg av styre og revisor avholdes i løpet av kalenderårets 2 siste måneder etter gjeldende regler og styrets bestemmelse.
2. Valgkomitéen skal bestå av de siste 3 års presidenter.
3. Valgkomitéen skal legge frem forslag til valg av visepresident, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer, samt revisor.
4. Valgkomitéens forslag, som skal være skriftlig og enstemmig, tilstilles presidenten og skal være klubbens medlemmer i hende 2 uker før årsmøtet. Valgkomitéen skal på forhånd ha kontaktet de medlemmer som bringes i forslag og skal bare foreslå medlemmer som er villige til å motta valg.
5. Ethvert medlem kan fremme forslag til ytterligere kandidater. Forslagstilleren skal på forhånd ha sikret seg at hans/hennes kandidater er villige. Navnene bør være kjent for medlemmene 1 uke før valgmøtet.
6. Hvis ingen blir foreslått i tillegg til valgkomitéens forslag, kan avstemmingen være muntlig eller skriftlig etter presidentens bestemmelse. Valget skal foregå i den rekkefølge som er nevnt i pkt. 3. – Hvis det kommer forslag i tillegg til valgkomitéens forslag, skal avstemmingen være skriftlig for de kategorier der det foreligger alternative forslag. Den som får flest stemmer anses valgt hvis vedkommende har fått mer enn 50% av de avgitte stemmer. Hvis ikke, foretas omvalg mellom de 2 med flest stemmer. – Ved valg av styremedlemmer anses de 3 med flest stemmer som valgt.
7. Valget ledes av presidenten, eller i hans/hennes fravær visepresidenten.

ARTIKKEL IX – KOMITEER
1. Oppnevning
a.. Presidenten oppnevner komitéene og utpeker komitélederne.
b. Presidenten oppnevner også, med styrets godkjennelse, komitéer for spesielle tjenester som presidenten finner nødvendig..
c. Presidenten kan i embets medfør tiltre alle komitéer.
2. Arbeid Visepresidenten (innkommende president) er ansvarlig for samordning av aktivitetene i komitéene.
3. SRK organiserer sine faste komitéer slik at de på en hensiktsmessig måte dekker Rotarys tjenestegrener, - d.v.s. klubbtjenesten, yrkestjenesten, internasjonal tjeneste, samfunnstjeneste og ungdomstjeneste.
4. Komitéenes plikter presiseres for lederne av presidenten. Forøvrig forholder komitéene seg til sedvane i klubben, med støtte i retningslinjer i Håndboken. Komitéene bør ha møte minst 2 ganger hvert halvår.
5. Se også Artikkel IV.
.
ARTIKKEL X – VALG AV MEDLEMMER
Rekruttering og inntak av nye medlemmer i klubben vil være i endring. Økende eksponering av klubben vil betinge økt mulighet for at det tas kontakt utenfra med henblikk på mulig medlemskap. Til å håndtere dette konsistent og korrekt kreves en relativt detaljert prosedyrebeskrivelse. Av praktiske grunner tas denne inn som et tillegg til Vedtektene. Se etter Artikkel XV.

ARTIKKEL XI – OPPHØR AV MEDLEMSKAP

Når et medlem av en eller annen grunn ikke oppfyller betingelsene for å være medlem skal forholdet etter styrebeslutning forelegges fadderen for medlemmet slik at fadderen kan ta saken opp med medlemmet. Styret avgjør deretter saken. Forøvrig vises til artikkel 11 i Lovene.

ARTIKKEL XII – TILLATELSE TIL FRAVÆR
Styret kan etter skriftlig søknad frita et medlem for møteplikt for et nærmere bestemt tidsrom. Kontingenten er avhengig av medlemskap og ikke av møteplikt.

ARTIKKEL XIII – KONTINGENT
Når budsjettet for Rotary-året settes opp, foreslår styret kontingenten for året. Forslaget legges frem for klubbmøtet til godkjennelse med simpelt flertall. Kontingenten innkreves halvårlig. Den skal dekke klubbens driftsutgifter og alle bidrag til Rotary, herunder hvert enkelt medlems abonnement på bladet ”Rotary Norden” og bidrag til Rotary Foundation.

ARTIKKKEL XIV – FORSLAG FRA MEDLEMMER

Resolusjoner eller forslag som fremmes skal vurderes av styret før de behandles i klubben. Hvis de fremsettes på et klubbmøte skal de oversendes styret uten diskusjon.

ARTIKKEL XV – VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i vedtektene krever to tredels flertall av de fremmøtte medlemmene på et regulært møte. Den foreslåtte endring skal etter godkjennelse i styret være sendt medlemmene minst 2 uker før møtet.TILLEGG TIL VEDTEKTER FOR SANDVIKA ROTARYKLUBB,
PROSEDYRE VED INNTAK AV NYE MEDLEMMER.

1. Medlemskapskomitéen (MK) holder klubbmedlemmene orientert om klubbens retningslinjer når det gjelder det aktuelle område.

2. Hvert medlem i klubben har rett til å foreslå nye medlemmer. Når medlemmet mener å ha en aktuell kandidat (videre kalt K) vil det være naturlig at denne inviteres til klubbmøte for å bli kjent med klubben. Det inviterende medlem vil ha ansvar som kontaktperson (KP) og blir fadder ved eventuelt senere opptak av K som medlem.

3. I løpet av tiden K møter i klubben, før medlemskap foreligger, påligger det KP å gi han/henne kunnskap om Rotary, dels muntlig, men også med henvisning til vårt skriftlige og elektroniske materiell. Rettigheter og plikter, ikke minst vektleggingen av å delta i møtene, skal presenteres.

4. Om det blir klart at K ønsker medlemskap tilligger det KP å fylle ut klubbens skjema med de relevante opplysninger omkring K. Skjemaet gis til MK som klarerer klassifikasjon etc, fører dette på skjema, som oversendes styret.

5. Disse komplette opplysninger distribueres så til alle klubbmedlemmer. – Skulle det, innen 2 uker, komme noen kommentar av betydning, vil dette bli behandlet av styret., som foretar den endelige klarering av medlemskapet.

6. Etter dette meddeler presidenten på klubbmøte at K kommer som nytt medlem i klubben , med opptak den nærmeste tid. K informeres om dette av KP, som vil være fadder. – Det påligger alle klubbmedlemmer å bidra til at det nye medlem finner seg vel til rette og trives i klubben.

7. Slik klubben er eksponert, bl.a. på hjemmeside og Facebook, er det meget aktuelt at en person, i prinsippet ukjent for klubben, selv tar kontakt og gir uttrykk for interesse for mulig medlemskap. Mottaker av henvendelsen vil da, mest sannsynlig, være webmaster eller leder av kommunikasjonskomitéen. – Forøvrig vil et hvilket som helst medlem kunne få slik henvendelse utenfra.

a. Den som mottar slik henvendelse må primært klargjøre ad hvilke veier kontakten skal føres i første omgang. Internet og telefon oppfattes som mest nærliggende. - Denne kontakt kanaliseres til Medlemskapskomitéen (MK), som utpeker en kontaktperson (KP) fra komitéen vis a vis den interesserte (K).
b. KP har ansvar for den videre kontakt. Han/hun gjør tidlig klart hvilken prosedyre vi har forut for et eventuelt medlemskapstilbud, og at det i dette også ligger at K får gjøre seg kjent med klubben på klubbmøter. Det forutsettes at K og KP møter hverandre og at sentral informasjon utveksles omkring Rotary, om klubben, og også om kring K.
c. Når K (eventuelt) er invitert til klubbmøte er KP ansvarlig på samme måte som om han/hun selv hadde rekruttert K. - MK avgjør om KP eller annet klubbmedlem skal ha fadderfunksjonen.
d. Det videre forløp vil være svarende til det som er beskrevet under punktene 4 til 6 ovenfor.

8. Det er alltid uheldig når et klubbmedlem slutter i klubben relativt kort tid etter opptak. Dette vil ofte bety at det har vært svikt i kommunikasjonen omkring hva et medlemskap innebærer. Det legger et ansvar på kontaktpersonen, fadderen, men også på hele klubben. Ansvar for at den enkelte finner seg til rette skal ligge hos alle.

RETNINGSLINJER FOR SRK´S REPRESENTASJON, GAVER, ARRANGEMENTER, MØTER ETC.
(Behandlet og vedtatt i klubbmøte 30.05.2012).

0. INNLEDNING
President og styre i klubben står ofte overfor spørsmålet om hva klubben skal gjøre i forbindelse med markering av runde tall, - årsdager, - deltakelse i jubiléer, - begravelser, - forskjellige møter, konferanser og lignende. Det er derfor nyttig å ha en oversikt over hvordan vi forholder oss i slike situasjoner.

1. FØDSELSDAGER
Presidenten gratulerer medlemmer som har fødselsdag på møtedag, - eller dagene før neste møte. Dette gjøres imidlertid vanligvis bare ved ”runde/halvrunde tall”, d.v.s. 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 og evt, 100 år.
Det har vært tradisjon for å overrekke Rotarys mansjettknapper på 50-års-dag; - evt. på 60-årsdag hvis medlemmet ikke tidligere har fått mansjettknappene. Rotary-nål (jakkemerke) eller Rotary-smykke kan være et alternativ. - Ved markeringer fra 70 år og oppover sendes blomster eller lignende til hjemmet.
Presidenten står fritt m.h.t. hvordan han/hun vil markere slike dager.

2. HEDER TIL KLUBBMEDLEMMER.
Klubbmedlemmer som i en eller annen sammenheng mottar en hedersbevisning utenfor klubben, skal i klubbmøte bli berømmet og gratulert.

3. JUBILEER I EGEN KLUBB. (NB! 50 ÅR I 2013).
A. SRK skal markere sitt 50, - 55, - 60 års-jubileum, og videre hvert 5. år fremover. Jubileumsboken vil vanligvis bli oppdatert hvert 10. år.
B. Invitasjoner til jubiléumsfester:
- Distriktsguvernør med ledsager, betales av SRK.
- Ass. guvernør med ledsager, betales av SRK.
- Presidenten i fadderklubben, Bærum RK med ledsager, betales av SRK
- Presidenter i fadderbarnsklubber, Kolsås RK og Bærum Vest RK, med ledsagere, betaler selv.
- President i Sandvika IW, betaler selv.
- Enker/enkemenn etter avdøde klubbmedlemmer, betaler selv.
- Eventuelle æresmedlemmer, med ledsagere, betales av SRK.
C. Medlemskapskomitéen har ansvaret for arrangementene. Styret beslutter om kuvertpris skal subsidieres, evt. om aperitif betales av klubben.
D. Charterdagen – 4. Februar (1963). Denne dagen er viktig og skal markeres. Hvert styre står fritt til å velge markeringens form.

4. JUBILEER I ANDRE KLUBBER.
Dersom klubben blir invitert til jubileumsfest i annen klubb i distriktet vil presidenten med ledsager representere SRK. Om presidenten ikke kan møte, vil visepresident eller annet styremedlem, med ledsager, møte. Klubben betaler eventuelle utgifter.
Klubben vil finne en egnet gave. Gavesjekk vil være naturlig; - den kan gis videre til Rotaryfondet eller pågående prosjekt.

5. INNER WHEEL
Ved eventuelle henvendelser fra Sandvika IW om støtte til ”hjertesaker” bør SRK bevilge opp til kr. 1.000.-, avhengig av formålet.
Ved jubileer i Sandvika IW vil presidenten med ledsager representere SRK. - SRK betaler for begge. – Gave overrekkes. (Se pkt. 4).

6. GUVERNØRBESØK.
Ved distriktsguvernørens besøk arrangerer Medlemskapskomitéen en enkel servering; - f. eks. ost, kjeks og rødvin. Dersom guvernøren stiller med ledsager, bør også medlemmene oppfordres til å ta med ledsagere.
7. HEDERSGAVEN.
SRK´s hedersgave ble opprettet i 1967 og er blitt utdelt hvert år senere, så sant klubben har utpekt en person som er funnet verdig til denne prisen. – I følge statuttene fra 1967 består prisen av en gjenstand til en verdi av kr. 300.-. I de senere år er prisen blitt et innrammet bilde til en verdi av inntil kr. 4.000.-. Prisen pluss diplom overrekkes under sommermøtet, hvor prisvinner med ledsager er invitert. Dersom prisvinner ikke har anledning til å møte på dette tidspunkt, vil en senere anledning bli avtalt.

8. SOMMERMØTE
Sommermøtet bør holdes i midten av juni for å sikre best mulig deltakelse. Seremonien for presidentskifte legges til sommermøtet selv om den nye president først tar over 1. Juli, ved begynnelsen av det nye Rotary-år. Sommermøtet skal alltid være med ledsagere og klubbens hedersgave overrekkes fortrinnsvis på dette møtet. (Se pkt. 7).

9. JULEMØTE
Julemøte med bespisning avholdes vanligvis primo desember.

10. STØTTE TIL VELDEDIGE FORMÅL.
Klubben skal primært ikke bevilge penger til de mange veldedige formål der det søkes pengebistand fra klubben. Rotary har sine egne prosjekter dit det er naturlig å kanalisere våre resurser.

11. DISTRIKTSKONFERANSEN
Den årlige distriktskonferansen går over 2 dager, om høsten. Her møter presidenten, innkommende president og sekretær. Utgiftene betales av klubben.

12. DISTRIKTSSAMLINGEN
Følgende bør møte: innkommende president, innkommende sekretær, innkommende kasserer, samt komitélederne for internasjonal tjeneste og for samfunnskontakt. Dessuten eventuelt nye, interesserte medlemmer. Klubben betaler for deltakerne.

13. LANG TIDS SYKDOM
Dersom et medlem er syk over en lengre periode, f. eks. over 1 måned, skal presidenten sørge for at klubben sender blomster. Gjerne i forbindelse med besøk.

14. DØDSFALL OG BEGRAVELSE
Ved et medlems dødsfall skal presidenten på første møte deretter holde en minnetale som avsluttes med en kort stund stillhet.
Ved begravelsen skal klubben sendt en krans eller bårebukett med sløyfe og siste hilsen fra klubben. (OBS! Vær oppmerksom på om avdøde har ønsket at tilsvarende beløp skal gis til et spesielt formål).
Dersom ektefelle eller annen nærstående faller fra er det aktuelt at klubben sender blomster til hjemmet.

Valg av prosjekter

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: THON HOTEL Oslofjord,
Adresse: SANDVIKSVEIEN 184
Postnummer: 1300
Sted: SANDVIKA
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...